Ekologisk trädgård

Vintervikens Trädgård ideell förening har som syfte att driva och utveckla visningsträdgården. Denna ska drivas som pedagogisk trädgård på ekologisk grund.

Ekologi handlar kortfattat om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

Ekologisk odling innebär hushållning med våra gemensamma naturresurser.

Så här gör vi

I ett ekologiskt system cirkulerar alla komponenterna i ett kretslopp. Växterna tar upp vatten, organiska och oorganiska ämnen ur jorden och med hjälp av solenergi bygger de upp kolhydrater som lagras i växterna. När växterna dör bryts de ner av marklevande djur, svampar och bakterier. Näringsämnena frigörs och tas upp av nya växter.

När man skördar bryts detta kretslopp, en del av växtnäringen avlägsnas och måste ersättas. I en ekologisk odling tillförs enbart naturlig gödsel som t.ex. stallgödsel, kompost, gräsklipp, gröngödsling. I Vintervikens Trädgård använder vi stallgödsel som vi köper in och kompostjord som vi framställer själva. Vi har vi en öppen kompost för växtavfall från trädgården och en sluten varmkompost för avfall från kaféet. Förutom att tillföra näring så bidrar detta även till att mullhalten i jorden ökar.

I de bäddar vi skördar tidigt på hösten brukar vi försöka hinna så en gröngödslingsgröda, t.ex. klöver eller honungsfacelia. Under vintern täcker växterna jorden och hindrar urlakning. Tidigt på våren brukas växterna ner och tillför då näring och höjer mullhalten.  Alla år lyckas vi inte med detta. Det händer att sniglar äter upp de små plantorna innan de hinner ta sig.

I de tomma odlingsbäddar där vi inte sått gröngödslinggrödor täcker vi marken med skörderester och löv. Det blir ett skyddande täcke som hindrar näringsläckage och uttorkning.  Det som inte brutits ner under vintern hamnar på komposten när våren kommer.

Genom att tillämpa en viss växtföljd och inte låta samma gröda återkomma på samma odlingsyta år efter år undviker vi att jorden tröttas ut. Där man ett år odlat bönor, som är kvävefixerande är det bra att följande år odla kål som är mycket näringskrävande.

Målet är en bra jord som innehåller mullämnen (humus), näring, syre, levande organismer som maskar, tusenfotingar, bakterier etc. och som ger friska och hälsosamma växter och grönsaker. Att så långt möjligt skapa ett kretslopp för att minska uttaget av ändliga resurser och för att minska belastningen på vår miljö.Trevliga vänner i trädgården är fåglar, grodor, paddor, bin, humlor och andra nyttoinsekter. De hjälper till att skapa  en balans mellan nytto -och skadeinsekter och med att pollinera växterna. För att skapa en biologisk mångfald har vi anlagt en trädgårdsdamm, vi har fågelholkar och fågelbad, vi odlar kryddväxter och andra blommor som uppskattas av bin och humlor, vi ser till att i utkanten av trädgården lämna kvar lövhögar, stubbar etc.

Markföroreningar i Vinterviken – problem och åtgärder i ”nya landet”

Vid provtagningar som Stockholms stad  gjorde i Vinterviksområdet hösten 2013 visade det sig att jorden i grönsakslandet i östra delen av trädgården (vid stora gräsmattan) innehöll en något förhöjd halt av bly. Under 2014 odlade vi därför endast sommarblommor här.

Föroreningen kommer inte från Nobels verksamhet i Vinterviken utan härrör från fyllnadsmassor och/eller ev. historisk belastning från biltrafiken på Essingeleden.

Enligt rekommendationer från Stockholms stads exploateringskontor bytte vi våren 2015 ut jorden till ny jord och kan återigen odla både blommor och grönsaker.

I övriga delar av trädgården fanns enligt undersökningen inga hinder för odling. All odling sker där i upphöjda odlingsbäddar och/eller påförd jord.

 

Hållbart samhälle

Hållbart samhälle

Vi strävar efter att all verksamhet i Vintervikens trädgård ska bidra till att utveckla ett hållbart samhälle.

I vårt kafé och bageri används ekologiska och/eller närproducerade råvaror så långt det är möjligt.
Vårt mål är att minst 75% av det som serveras ska vara ekologiskt/närproducerat. Matavfall från kaféet och växtavfall från trädgården komposteras och blir till ny livgivande jord i våra odlingsbäddar. Avfall som ej går att kompostera sorteras för återvinning

.

En del av den el vi använder kommer från solpaneler på kaféets tak och från vår vindsnurra.
 Under vintern säljs elen vidare genom vårt elbolag. På kaféets tak har vi en soldriven varmvattenberedare som ger varmt vatten under större delen av tiden från vår till höst. Den förser bageriet och toaletterna med varmt vatten.

I trädgården används bekämpningsmedel endast i undantagsfall och i så fall endast biologiskt nedbrytbara ämnen. Vid nybyggnation och underhåll väljer vi i första hand färger, lacker, rengöringsmedel etc. som är skonsamma mot miljön.

Pedagogisk trädgård

Pedagogisk trädgård

Genom val av växter och komposition av odlingsbäddar vill vi visa på mångfald och möjligheter inom trädgårdsodling och inspirera besökarna till egen odling. 

Vi vill locka till lek med form och färg och ge kunskap om olika växter och grönsaker. Genom att delta i trädgårdsgruppens arbete får man praktiska kunskaper och erfarenheter.

Vi skulle också vilja skapa en utställning om odlingen i trädgården, men våra krafter har inte räckt till ännu.

Fler aktiva behövs – Läs mer under Arbetsgrupper!