ODLING

Så här gör vi

I ett ekologiskt system cirkulerar alla komponenterna i ett kretslopp. Växterna tar upp vatten, organiska och oorganiska ämnen ur jorden och med hjälp av solenergi bygger de upp kolhydrater som lagras i växterna.

När växterna dör bryts de ner av marklevande djur, svampar och bakterier. Näringsämnena frigörs och tas upp av nya växter. När man skördar bryts detta kretslopp, en del av växtnäringen avlägsnas och måste ersättas.

I en ekologisk odling tillförs enbart naturlig gödsel som t.ex. stallgödsel, kompost, gräsklipp, gröngödsling. I Vintervikens Trädgård använder vi stallgödsel som vi köper in och kompostjord som vi framställer själva. Vi har vi en öppen kompost för växtavfall från trädgården och en sluten varmkompost för avfall från kaféet. Förutom att tillföra näring så bidrar detta även till att mullhalten i jorden ökar.

I de bäddar vi skördar tidigt på hösten brukar vi försöka hinna så en gröngödslingsgröda, t.ex. klöver eller honungsfacelia. Under vintern täcker växterna jorden och hindrar urlakning. Tidigt på våren brukas växterna ner och tillför då näring och höjer mullhalten.  Alla år lyckas vi inte med detta. Det händer att sniglar äter upp de små plantorna innan de hinner ta sig.

I de tomma odlingsbäddar där vi inte sått gröngödslinggrödor täcker vi marken med skörderester och löv. Det blir ett skyddande täcke som hindrar näringsläckage och uttorkning.  Det som inte brutits ner under vintern hamnar på komposten när våren kommer.

Genom att tillämpa en viss växtföljd och inte låta samma gröda återkomma på samma odlingsyta år efter år undviker vi att jorden tröttas ut. Där man ett år odlat bönor, som är kvävefixerande är det bra att följande år odla kål som är mycket näringskrävande.

Målet är en bra jord som innehåller mullämnen (humus), näring, syre, levande organismer som maskar, tusenfotingar, bakterier etc. och som ger friska och hälsosamma växter och grönsaker. Att så långt möjligt skapa ett kretslopp för att minska uttaget av ändliga resurser och för att minska belastningen på vår miljö. Trevliga vänner i trädgården är fåglar, grodor, paddor, bin, humlor och andra nyttoinsekter. De hjälper till att skapa en balans mellan nytto -och skadeinsekter och med att pollinera växterna.

För att skapa en biologisk mångfald har vi anlagt en trädgårdsdamm, vi har fågelholkar och fågelbad, vi odlar kryddväxter och andra blommor som uppskattas av bin och humlor, vi ser till att i utkanten av trädgården lämna kvar lövhögar, stubbar etc.

MILJÖ

Mot ett hållbart samhälle

Vi strävar efter att all verksamhet i Vintervikens trädgård ska bidra till ett hållbart samhälle. Hållbarhet och resiliens i ett samhälle, en organisation eller på vår jord är en fråga om samspel. Att måna om naturmiljön och spara på resurser är en del av samspelet mellan människa och natur, men att hitta former för samarbete och gemensamt skapande av samhället är också viktigt. I Vintervikens trädgård försöker vi göra båda delar. Människor bidrar efter förmåga till ett gemensamt skapande som sprider kunskap om något så grundläggande som odling och ekologi.

I vårt kafé och bageri används ekologiska råvaror så långt det är möjligt och verksamheten är KRAV-certifierad på nivå 2. Matavfall från kaféet och växtavfall från trädgården komposteras och blir till ny livgivande jord i våra odlingsbäddar.

Vi försöker använda nedbrytbara engångsartiklar och strävar ständigt efter att minska vårt avfall. Föreningen har tecknat kollektivavtal för sina anställda.

En del av den el vi använder kommer från solpaneler på kaféets tak och från vår vindsnurra. Under vintern säljs elen vidare genom vårt elbolag. På kaféets tak har vi också en soldriven varmvattenberedare som ger varmt vatten från vår till höst på toaletterna.

I trädgården används bekämpningsmedel endast i undantagsfall och i så fall endast biologiskt nedbrytbara ämnen. (Undantag görs för bekämpning av råttor). Vid nybyggnation och underhåll väljer vi i första hand färger, lacker, rengöringsmedel etc. som är skonsamma mot miljön.

Pedagogisk trädgård

Genom val av växter och komposition av odlingsbäddar vill vi visa på mångfald och möjligheter inom trädgårdsodling och inspirera besökarna till egen odling. 

Vintervikens Trädgård är inte en perfekt och präktig rabatträdgård. Inget ont om dem, men i vår trädgård syns det att både amatörer och entusiaster är lika välkomna som trädgårdsmästare.

Här trängs grönsaker och perenner, bärbuskar och frösådd i en organiserad asymmetri. Odlingarna ska inspirera och ge kunskap till egen odling hellre än visa på perfektion. Ibland genomför vi workshops i ex trädbeskärning eller sådd och vi delar med oss av våra kunskaper på de gemensamma arbetsdagarna.